Projektai

Projektams – ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

3.1. Asociacijos veiklos tikslai:
3.1.1. rūpintis, propaguoti bei populiarinti akušerių ir kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo idėją ir savarankišką profesinę veiklą, stiprinti akušerės kaip savo srities specialistės įvaizdį visuomenėje;
3.1.2. telkti ir vienyti asmenis palaikančius akušerės savarankiškumo idėją, vienyti akušerijos ir kitus specialistus profesiniame bendradarbiavime;
3.1.3. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems bei ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
3.1.4. teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą ar informaciją, susijusią su profesiniu tobulėjimu;
3.1.5. rinkti ir teikti informaciją nariams apie akušerijos specialisto tobulinimą Lietuvoje ir kitose šalyse;
3.1.6. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.7. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų reglamentuojančių akušerijos specialisto darbą, kurti ir diegti akušerio etikos normas, dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus reglamentuojančius akušerio darbą;
3.1.8. organizuoti pasitarimus, simpoziumus, konferencijas, rengti paskaitas, seminarus akušerijos klausimais, rengti kitus reginius susijusius su akušerio profesija;
3.1.9. rašyti ir skelbti akušerijos specialistų pranešimus su akušerijos mokslu susijusia tematika bei leisti ir platinti periodinius ir neperiodinius spaudos leidinius;
3.1.10. plėtoti bei palaikyti santykius su užsienio tapataus profilio asociacijomis ir kitomis asociacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis;
3.1.11. prisidėti prie medicinos personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimo, bei skatinti mokslo darbų akušerinėmis temomis vystymą.
3.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
3.3. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus, gali vykdyti įstatymų nedraudžiamą, bei Asociacijos įstatams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą, numatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (2 redakcija), patvirtintoje Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226. Licencijuojama veikla Asociacija gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.