Įstatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos akušerių asociacija, toliau vadinama Asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijos mastu ir jungiantis akušeres, bei asmenis pritariančius ir remiančius motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius specialistus ir palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimų ir rekomendacijų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais bei teisės aktais.
1.3. Asociacija turi savo pavadinimą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje ir antspaudą, kuriame įrašyta: „Lietuvos akušerių asociacija“. Asociacija gali turėti emblemą.
1.4. Asociacija gali stoti į kitas nacionalines ar tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Asociacijos tikslams, LR Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.5. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pirmieji Asociacijos finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 dieną.
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.8. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.9. Asociacija buveinę keičia įstatų ir įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

2. ASOCIACIJOS PAVADINIMAS
2.1. Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba: – „Lietuvos akušerių asociacija“.

3. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS
3.1. Asociacijos veiklos tikslai:
3.1.1. rūpintis, propaguoti bei populiarinti akušerių ir kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo idėją ir savarankišką profesinę veiklą, stiprinti akušerės kaip savo srities specialistės įvaizdį visuomenėje;
3.1.2. telkti ir vienyti asmenis palaikančius akušerės savarankiškumo idėją, vienyti akušerijos ir kitus specialistus profesiniame bendradarbiavime;
3.1.3. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems bei ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
3.1.4. teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą ar informaciją, susijusią su profesiniu tobulėjimu;
3.1.5. rinkti ir teikti informaciją nariams apie akušerijos specialisto tobulinimą Lietuvoje ir kitose šalyse;
3.1.6. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.7. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų reglamentuojančių akušerijos specialisto darbą, kurti ir diegti akušerio etikos normas, dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus reglamentuojančius akušerio darbą;
3.1.8. organizuoti pasitarimus, simpoziumus, konferencijas, rengti paskaitas, seminarus akušerijos klausimais, rengti kitus reginius susijusius su akušerio profesija;
3.1.9. rašyti ir skelbti akušerijos specialistų pranešimus su akušerijos mokslu susijusia tematika bei leisti ir platinti periodinius ir neperiodinius spaudos leidinius;
3.1.10. plėtoti bei palaikyti santykius su užsienio tapataus profilio asociacijomis ir kitomis asociacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis;
3.1.11. prisidėti prie medicinos personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimo, bei skatinti mokslo darbų akušerinėmis temomis vystymą.
3.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
3.3. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus, gali vykdyti įstatymų nedraudžiamą, bei Asociacijos įstatams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą, numatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (2 redakcija), patvirtintoje Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226. Licencijuojama veikla Asociacija gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.

4. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Asociacija susideda iš tikrųjų narių, narių rėmėjų ir garbės narių.
4.2. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams, pripažįstantys Asociacijos įstatus, dalyvaujantys jos veikloje ir mokantys nario mokestį.
4.3. Rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams ir remiantys ją darbu ar materialiai. Sprendimą dėl asmens (fizinio ar juridinio) pripažinimo Asociacijos rėmėju priima Asociacijos valdyba.
4.4. Garbės nariais gali būti asmenys, ypač daug nusipelnę Lietuvos akušerijos srityje. Garbės nariai Valdybos teikimu renkami Asociacijos visuotiniame tikrųjų narių susirinkime. Garbės nario statusas, suteiktas ne Asociacijos tikrajam nariui, nesuteikia tikrojo nario teisių.
4.5. Asociacijos Garbės narys, kuris nėra Asociacijos tikrasis narys, bet nori juo tapti, yra atleidžiamas nuo stojamojo įnašo. Asociacijos Garbės nariai, kurie yra ir Asociacijos tikrieji nariai, atleidžiami nuo Asociacijos renkamų mokesčių.
4.6. Tikrieji Asociacijos nariai turi teisę:
4.6.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose tikrųjų narių susirinkimuose;
4.6.2. teikti pasiūlymus ir reikšti nuomonę Asociacijos veiklos klausimais;
4.6.3. kreiptis į Asociaciją pagalbos ginant savo teises ir interesus;
4.6.4. pateikti savo darbus svarstyti ir skelbti Asociacijos leidiniuose;
4.6.5. būti renkami į Asociacijos organus;
4.6.6. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.6.7. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.6.8. ginčyti teisme Asociacijos valdybos, Asociacijos Prezidento ir Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimus;
4.6.9. ginti savo teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei šiuose įstatuose numatytos teisės ir interesai buvo pažeisti;
4.6.10. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.6.11. tikrieji Asociacijos nariai turi ir kitų teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytų teisių.
4.7. Rėmėjai ir garbės nariai, išskyrus tuos garbės narius, kurie tuo pačiu metu yra ir Asociacijos tikrieji nariai, turi visas Asociacijos tikrojo nario teises, išskyrus balso teisę ir teises, numatytas šių įstatų 4.6.5 ir 4.6.8 punktuose.
4.8. Asociacijos tikrųjų narių pareigos:
4.8.1. vykdyti Asociacijos įstatų reikalavimus;
4.8.2. mokėti nario mokestį (šis reikalavimas netaikomas garbės nariams);
4.8.3. vykdyti Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos Prezidento sprendimus;
4.8.4. dalyvauti Asociacijos veikloje, realizuojant jos tikslus;
4.8.5. laikytis Asociacijos įstatų.

5. STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Tikrieji Asociacijos nariai, išskyrus garbės narius, moka stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį. Mokesčių dydį ir rinkimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.

6. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR JŲ PAŠALINIMO TVARKA BEI SĄLYGOS
6.1. Narių priėmimas:
6.1.1. Nauji nariai į Asociaciją priimami Asociacijos valdybos sprendimu, kai 2/3 Valdybos narių balsuoja už naujojo nario priėmimą. Naujų narių priėmimą gali vykdyti ir Asociacijos filialai (skyriai) savo nuostatų, patvirtintų Asociacijos valdybos, nustatyta tvarka.
6.1.2. Asmuo norintis tapti Asociacijos tikruoju nariu, turi pateikti prašymą ir užpildytą nustatytos formos Asociacijos nario anketą bei sumokėti stojamąjį mokestį.
6.2. Narių išstojimas:
6.2.1. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikęs prašymą Asociacijos valdybai ar atitinkamo filialo ar skyriaus pirmininkui, bei raštu atsiskaitęs Asociacijai (Asociacijos valdybai) už savo veiklą, jei jam buvo pavesta eiti pareigas Asociacijos valdymo organuose, Revizijos komisijoje (buvo pavesta atlikti Revizoriaus funkcijas), atlikti sekretoriaus ar iždininko funkcijas.
6.2.2. Asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo prašymo išstoti iš Asociacijos pateikimo Valdybai ar atitinkamo filialo ar atstovybės pirmininkui dienos. Jei Asociacijos narys turi atsiskaityti už
6.2.1. punkte numatytą savo veiklą, asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo valdybos sprendimo priėmimo dienos.
6.2.3. Narystė Asociacijoje taip pat baigiasi nariui mirus (likvidavus ar reorganizavus juridinį asmenį) ar likvidavus Asociaciją.
6.3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimu, Valdybos, Asociacijos Prezidento, filialo ar skyriaus pirmininko siūlymu, jeigu:
6.3.1. sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų reikalavimų;
6.3.2. be pateisinamos priežasties nesumoka nario mokesčio ilgiau kaip 30 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
6.3.3. sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą, ar savo veiksmais bei poelgiais menkina Asociacijos autoritetą.
6.4. Iš Asociacijos pašalintiems ar išstojusiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

7. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS
7.1. Asociacijos organai yra šie:
7.1.1. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas;
7.1.2. Asociacijos valdyba;
7.1.3. Asociacijos Prezidentas.
7.2. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
7.3. Asociacijos veikos kontrolę atlieka Revizijos komisija (Revizorius). Revizijos komisija (Revizorius) renkama 4 metų kadencijai.
7.4. Asociacijos valdybos sprendimu gali būti steigiami Asociacijos filialai (skyriai) ir atstovybės.
7.5. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.
7.6. Asociacijos organų nariai, Revizijos komisijos nariai (Revizorius), sekretorius ir iždininkas Asociacijoje atlieka savo funkcijas visuomeniniais pagrindais.

8. ASOCIACIJOS VISUOTINIS TIKRŲJŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS
8.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.
8.2. Visuotiniai tikrųjų narių susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
8.3. Eilinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas Valdybos šaukiamas kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
8.4. Prireikus Valdybos, Asociacijos Prezidento, Revizijos komisijos (Revizoriaus) reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/20 Asociacijos narių pageidavimu gali būti šaukiamas neeilinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.
8.5. Apie numatomą šaukti Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą Valdyba informuoja Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki numatomo Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo dienos. Informacija apie numatomą šaukti susirinkimą talpinama Asociacijos tinklalapyje, bei laišku išsiunčiama kiekvienam Asociacijos tikrajam nariui jo nurodytų adresu. Asociacijos tikrieji nariai apie numatomą Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą papildomai gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais ir elektroniniu paštu, jei tikrasis narys yra išreiškęs tokį pageidavimą raštu ir nurodęs būtinus duomenis.
8.6. Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Vienas narys Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime turi vieną balsą.
8.7. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimą dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių. Asmenys, kurie balsuojant susilaikė, laikomi nedalyvavusiais balsavime. Didesne kaip pusės balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimami sprendimai ir dėl Valdybos narių ir Asociacijos Prezidento išrinkimo (skyrimo).
8.8. Sprendimai dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) yra priimami ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
8.9. Jei Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.
8.10. Pakartotinį Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą privalo sušaukti Asociacijos valdyba.
8.11. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas:
8.11.1. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
8.11.2. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.11.3. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.11.4. priima, keičia ar papildo Asociacijos įstatus;
8.11.5. renka Asociacijos valdybą, Prezidentą ir Revizijos komisijos narius (Revizorių);
8.11.6. renka Asociacijos garbės narius;
8.11.7. paveda Revizijos komisijai (Revizoriui) atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.11.8. tvirtina Revizijos komisijos (Revizoriaus) ataskaitą;
8.11.9. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Asociacijos metinėje veiklos ataskaitoje;
8.11.10. priima sprendimą pakeisti Asociacijos buveinės adresą;
8.11.11. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų Asociacijos organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
8.12. Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimai Asociacijos valdybai ir Asociacijos Prezidentui yra privalomi.
8.13. Visuotiniai tikrųjų narių susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo Asociacijos Prezidentas, susirinkimo sekretorius (skiriamas Asociacijos Prezidento) ir Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

9. ASOCIACIJOS VALDYBA
9.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp Visuotinių tikrųjų narių susirinkimų.
9.2. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimais.
9.3. Valdybą sudaro 6 Valdybos nariai. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas 4 metų laikotarpiui renka Valdybos narius. Valdybos nariais gali būti tik fiziniai asmenys ir tik Asociacijos tikrieji nariai. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki esamos Valdybos kadencijos pabaigos.
9.4. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti, įspėję Asociacijos Prezidentą ir Valdybą raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
9.5. Valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos Prezidento balsas. Prezidentui nedalyvaujant priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
9.6. Valdyba:
9.6.1. skiria Asociacijos sekretorių ir iždininką bei tvirtina jų pareigybių nuostatus;
9.6.2. priima sprendimus dėl filialų (skyrių) ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;
9.6.3. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9.6.4. tvirtina Asociacijos nario anketos formą ir nustato jos turinį;
9.6.5. savo kompetencijos ribose, jei Asociacijoje nėra sudaryta Asociacijos Mokslo taryba svarsto Asociacijos narių pateiktų darbų tinkamumą leidybai;
9.6.6. pripažįsta asmenis Asociacijos rėmėjais;
9.6.7. teikia Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui svarstyti asmens kandidatūrą dėl jo pripažinimo Asociacijos garbės nariu;
9.6.8. nustato Asociacijos emblemos naudojimo sąlygas;
9.6.9. priima į Asociaciją naujus narius, bei šalina iš Asociacijos narius;
9.6.10. šaukia Visuotinius tikrųjų narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;
9.6.11. ieško lėšų ar neatlygintinos bei kitos paramos Asociacijos veiklai finansuoti;
9.6.12. rengia ir pateikia Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
9.6.13. pagal poreikį rengia Asociacijos veiklos apžvalgas;
9.6.14. nustato disponavimo Asociacijai priklausančiu turtu tvarką;
9.6.15. paveda Revizijos komisijai (Revizoriui) atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus.
9.6.16. svarsto Asociacijos narių pateiktus klausimus;
9.6.17. sprendžia kitus klausimus kurie pagal savo esmę priklausytų spręsti kolegialiam valdymo organui;
9.7. Valdybos posėdžiai ir priimti sprendimai yra teisėti kai Valdybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Valdybos posėdžiai šaukiami Prezidento ar vieno iš Valdybos narių iniciatyva. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
9.8. Asociacijos valdyba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus.
9.9. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo Prezidentas ir susirinkimo sekretorius. Prezidentui nedalyvaujant valdybos posėdyje, posėdžio protokolą pasirašo Prezidento paskirtas valdybos narys, o jei toks nebuvo paskirtas, tai posėdžio protokolą pasirašo vyriausias amžiumi valdybos narys.

10. ASOCIACIJOS PPREZIDENTAS
10.1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos Prezidentas. Asociacijos Prezidentas kartu yra ir valdybos narys bei valdybos pirmininkas. Asociacijos Prezidentas iš Valdybos narių savo iniciatyva gali paskirti du Asociacijos viceprezidentus.
10.2. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį 4 metų laikotarpiui atviru ar slaptu balsavimu renka Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas. Asmuo išrinktas Asociacijos Prezidentu, kartu automatiškai tampa valdybos nariu bei valdybos pirmininku.
10.3. Asociacijos Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo ir Valdybos sprendimais.
10.4. Asociacijos Prezidentas vadovauja Valdybos darbui.

10.5. Asociacijos Prezidentas:
10.5.1. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jei planuojamo sudaryti sandorio vertė viršija 100‘000 (šimto tūkstančių) litų sumą, Asociacijos Prezidentas prieš sudarydamas sandorį privalo gauti Valdybos pritarimą;
10.5.2. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui, Valdybai, Revizijos komisijai (Revizoriui), valstybinėms institucijoms;
10.5.3. atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, ar kitose institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
10.5.4. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, Asociacijos vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;
10.5.5. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
10.5.6. Valdybos nustatyta tvarka disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;
10.5.7. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;
10.5.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
10.5.9. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
10.5.10. praneša Asociacijos dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
10.5.11. organizuoja Asociacijos veiklą, atsako už Asociacijos narių apskaitą;
10.5.12. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
10.5.13. pirmininkauja Valdybos posėdžiams (Asociacijos Prezidentui nesant/nedalyvaujant, posėdžiams pirmininkauja iš Valdybos narių Prezidento paskirtas narys, o jei toks nebuvo paskirtas, tai vyriausias amžiumi Valdybos narys);
10.5.14. pasirašo Asociacijos vardu sudaromas sutartis ir Asociacijos siunčiamus raštus;
10.5.15. savarankiškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo bei Valdybos kompetencijai.
10.6. Už savo darbą Asociacijos Prezidentas atsiskaito visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui kartą per metus.

11. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
11.1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
11.2. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama Asociacijos visuotiniame tikrųjų narių susirinkime.
11.3. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
11.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
11.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
11.3.3. metinė finansinė atskaitomybė;
11.3.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
11.3.5. kita Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo nustatyta informacija.
11.4. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita ir kiti Asociacijos veiklos dokumentai saugomi Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo.
11.5. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos Prezidento sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia/privalu supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako Asociacijos Prezidentas, jo nesant Asociacijos Prezidento paskirtas asmuo, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai adresatams siunčiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
11.6. Apie Asociacijos likvidavimą kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
11.7. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo raštu apie tai pranešti Asociacijai. To nepadarius, laikoma, kad paskutiniuoju nurodytu nario adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.
11.8. Asociacijos narys, pageidaujantis susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į Asociacijos Prezidentą su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją. Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais.
11.9. Atsisakymas pateikti dokumentus Asociacijos nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
11.10. Asociacijos Prezidentas gali iš asmens pareikalauti sumokėti už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

12. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
12.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie, remiantis norminiais teisės aktais, Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ar Asociacijos Prezidento sprendimu turi būti skelbiami viešai, skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje, dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir, jei Asociacijos Prezidentas mano esant būtina, siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui laišku ar įteikiami pasirašytinai.
12.2. Asociacijos vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais.
12.3. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Asociacijos Prezidentas, o jo nesant – Asociacijos Prezidento paskirtas asmuo.
12.4. Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Asociacijos Prezidentas, o jo nesant – Asociacijos Prezidento paskirtas asmuo.

13. FILIALŲ (SKYRIŲ) IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
13.1. Asociacija turi teisę steigti filialus (skyrius) ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai (skyriai) ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų (skyrių) ir atstovybių prievoles, o filialai (skyriai) ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
13.2. Sprendimą dėl filialo (skyriaus) ar atstovybės steigimo, filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Asociacijos filialai (skyriai) ir atstovybės veikia pagal Asociacijos valdybos patvirtintus nuostatus.
13.3. Filialų (skyrių) ir atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos valdybos išrinkti (paskirti) filialų (skyrių) ar atstovybių vadovai (pirmininkai). Sprendimą dėl filialo (skyriaus) ir atstovybės vadovų (pirmininkų) skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos valdyba.
13.4. Asociacijos filialų (skyrių) ir atstovybių skaičius neribojamas.
13.5. Filialai (skyriai) ir atstovybės registruojami teisės aktų numatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.
13.6. Kiti Asociacijos filialų (skyrių) ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
14.1. Šių įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Valdybai, Asociacijos Prezidentui ir 1/20 Asociacijos tikrųjų narių.
14.2. Šie įstatai gali būti keičiami arba papildomi Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
14.3. Pakeistus įstatus pasirašo Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
14.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
14.5. Asociacijos Prezidentas turi laišku pranešti Asociacijos tikriesiems nariams apie siūlomą įstatų papildymą ar pakeitimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, kuriame jie bus svarstomi, dienos, nurodydamas, kad su nauja įstatų redakcija tikrieji nariai gali susipažinti Asociacijos būstinėje arba Asociacijos internetiniame tinklalapyje.

15. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
15.1. Asociacijos lėšas sudaro:
15.1.1. stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;
15.1.2. rėmėjų įnašai ir atskirų organizacijų ar fizinių asmenų labdarai ir/ar paramai skirtos lėšos;
15.1.3. pajamos, gautos vykdant komercinę ūkinę veiklą, kuri yra būtina Asociacijos tikslams pasiekti;
15.1.4. kreditų įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
15.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
15.2. Asociacijos gautos lėšos naudojamos Asociacijos tikslams pasiekti įstatų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
15.3. Už tinkamą ir teisėtą Asociacijos lėšų naudojimą įgyvendinant Asociacijos tikslus atsako Asociacijos Prezidentas ir Valdyba.
15.4. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija (Revizorius).
15.5. Revizijos komisija (Revizorius):
15.5.1. tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
15.5.2. visuotinio tikrųjų narių ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius – buhalterinius patikrinimus;
15.5.3. artimiausiame visuotiniame tikrųjų narių susirinkime ir/ar Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
15.5.4. Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime pateikia Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
15.5.5. turi teisę iš Valdybos, Asociacijos Prezidento, filialų (skyrių) ir atstovybių vadovų (pirmininkų) pareikalauti pateikti reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus.
15.6. Už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą Revizijos komisijos nariai (Revizorius) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

16. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
16.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vilnius, 2012 m. lapkričio 6 d.

Asociacijos steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo: LAA Prezidentė Violeta Staniulevičienė