Finansai

5. STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Tikrieji Asociacijos nariai, išskyrus garbės narius, moka stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį. Mokesčių dydį ir rinkimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.

6.3.2. be pateisinamos priežasties nesumoka nario mokesčio ilgiau kaip 30 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

15. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
15.1. Asociacijos lėšas sudaro:
15.1.1. stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;
15.1.2. rėmėjų įnašai ir atskirų organizacijų ar fizinių asmenų labdarai ir/ar paramai skirtos lėšos;
15.1.3. pajamos, gautos vykdant komercinę ūkinę veiklą, kuri yra būtina Asociacijos tikslams pasiekti;
15.1.4. kreditų įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
15.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
15.2. Asociacijos gautos lėšos naudojamos Asociacijos tikslams pasiekti įstatų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
15.3. Už tinkamą ir teisėtą Asociacijos lėšų naudojimą įgyvendinant Asociacijos tikslus atsako Asociacijos Prezidentas ir Valdyba.
15.4. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija (Revizorius).
15.5. Revizijos komisija (Revizorius):
15.5.1. tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
15.5.2. visuotinio tikrųjų narių ar Valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius – buhalterinius patikrinimus;
15.5.3. artimiausiame visuotiniame tikrųjų narių susirinkime ir/ar Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
15.5.4. Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime pateikia Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
15.5.5. turi teisę iš Valdybos, Asociacijos Prezidento, filialų (skyrių) ir atstovybių vadovų (pirmininkų) pareikalauti pateikti reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus.
15.6. Už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą Revizijos komisijos nariai (Revizorius) atsako įstatymų nustatyta tvarka.