AKUŠERIŲ DARBO KRŪVIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

AKUŠERIŲ DARBO KRŪVIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akušerių darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja akušerių darbo krūvio nustatymo tvarką ir rekomenduojamą maksimalų akušerio darbo krūvį.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

Akušerijos paslaugos – akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, teikiama akušerinė pagalba ir priežiūra.

Darbo krūvis – akušerio aptarnaujamų pacienčių skaičius per atitinkamą darbo pamainą arba darbo valandą.

Darbo pamaina – tai laikas, per kurį akušeris teikia akušerijos paslaugas.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

II. AKUŠERIŲ DARBO KRŪVIO NUSTATYMAS

3. Akušerių darbo krūvis nustatomas atsižvelgiant į akušerijos paslaugų teikimo vietą.

4. Akušerijos paslaugos pagal jų teikimo vietą skirstomos į ambulatorines ir stacionarines akušerijos paslaugas.

5. Ambulatorines akušerijos paslaugas teikiančio akušerio funkcijos:

5.1. darbas su gydytoju (šeimos gydytoju, gydytoju akušeriu ginekologu arba kitu specialistu) pagal nustatytų priimti pacienčių skaičių per valandą darbo pamainos metu arba kabineto darbo laiką;

5.2. sveikų nėščiųjų priežiūra, medicinos dokumentų pildymas;

5.3. darbas bendruomenėje: nėščiųjų, šeimų, paauglių konsultavimas, moterų konsultavimas onkologinių ligų profilaktikos ir kitais klausimais;

5.4. pagimdžiusių moterų konsultavimas jų namuose (įskaitant kelionės pas gimdyvę laiką);

5.5. chirurginių intervencinių procedūrų atlikimas (pasirengimas procedūrai, suteikiamos paslaugos paaiškinimas pacientei (jos artimiesiems), bendravimas su paciente (jos artimaisiais), jos atlikimas, darbo vietos sutvarkymas, medicinos dokumentų pildymas);

5.6. darbas procedūrų kabinete (pasirengimas procedūrai, suteikiamos paslaugos paaiškinimas pacientei (jos artimiesiems), bendravimas su paciente (jos artimaisiais), jos atlikimas, darbo vietos sutvarkymas, medicinos dokumentų pildymas).

6. Stacionarines akušerijos paslaugas teikiančio akušerio funkcijos:

6.1. gimdyvių ir nėščiųjų hospitalizacija;

6.2. gimdymo priežiūra;

6.3. pogimdyminė priežiūra;

6.4. nėščiųjų ir ginekologinių pacienčių akušerinė priežiūra ir pagalba.

7. Slaugytojų padėjėjų skaičius. Akušerių ir slaugytojų padėjėjų skaičių nustato asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

8. Nustatant akušerių, teikiančių ambulatorines akušerijos paslaugas, darbo krūvį taikoma ši skaičiavimo formulė:

dp

Kr = –––––––– ;

l

Kr – akušerio darbo krūvis,

dp – akušerio darbo pamaina arba viena darbo valanda,

l – vidutinis suteiktos akušerijos paslaugos laikas (minutėmis), kurį sudaro pasirengimas atlikti gydytojo paskirtą procedūrą ar manipuliaciją, jos atlikimas, suteikiamos paslaugos paaiškinimas pacientei (jos artimiesiems), bendravimas su paciente (jos artimaisiais) ir medicinos dokumentų pildymas.

9. Stacionarinėje įstaigoje hospitalizavimo paslaugas teikiantis akušeris pildo visų atvykusių pacienčių medicinos dokumentus, todėl privalo būti mažiausiai 1 akušerio paros budėjimo postas, atitinkamai didinant pagal hospitalizuotų pacienčių skaičių.

10. Stacionarinėje įstaigoje, kurioje teikiama akušerinė priežiūra ir pagalba:

10.1. gimdymo metu:

10.1.1. jeigu per metus yra iki 300 gimdymų, būtinai turi būti mažiausiai 1 akušerio paros budėjimo postas;

10.1.2. vienu metu 1 akušeris teikia akušerinę priežiūrą ir pagalbą 2 gimdančioms pacientėms ir pildo jų medicinos dokumentus;

10.2. po gimdymo:

10.2.1. po fiziologinių gimdymų 1 akušeris teikia akušerinę priežiūrą ir pagalbą 6–8 pacientėms kartu su naujagimiais ir pildo jų medicinos dokumentus;

10.2.2. po komplikuotų gimdymų ar pooperacinėje palatoje 1 akušeris teikia akušerinę priežiūrą ir pagalbą 4 pacientėms kartu su naujagimiais ir pildo jų medicinos dokumentus;

10.3. nėštumo patologijos palatose 1 akušeris teikia akušerinę priežiūrą ir pagalbą 7 pacientėms ir pildo jų medicinos dokumentus;

10.4. ginekologinės patologijos palatose 1 akušeris teikia paslaugas 7 pacientėms ir pildo jų medicinos dokumentus;

10.5. komplikuotų ginekologinių ligų atvejais (onkoginekologinės pacientės, pacientės po sudėtingų ginekologinių operacijų) 1 akušeris teikia paslaugas 5 pacientėms ir pildo jų medicinos dokumentus.

11. Nustatant akušerių, dirbančių darbo dienomis be slaugytojo padėjėjo, darbo krūvį, rekomenduojama netaikyti didesnio nei maksimalus pacienčių skaičius 1 akušeriui.

12. Akušerių, dirbančių darbo dienomis su slaugytojo padėjėju, darbo krūvis gali būti nustatytas didesnis, nei nurodyta 10 punkte, jei tai teisės aktų nustatyta tvarka suderinta su darbuotojų atstovais.

13. Ši akušerių darbo krūvio nustatymo tvarka netaikoma nustatant akušerių administratorių darbo krūvį.